Skip to content

Statut udruge

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) i članaka 25. i 28. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ 76/93., 11/94. i 38/09.) Skupština Zajednice tehničke kulture Kutina (u daljnjem tekstu: Zajednica) na sjednici održanoj 7.3.2023. godine u Kutini donosi

STATUT

ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KUTINA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Zajednica regulira odredbe o nazivu, skraćenom nazivu, nazivu na engleskom jeziku, skraćenom nazivu na engleskom jeziku, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Zajednice; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Zajednice, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Zajednice; o prestanku postojanja Zajednice; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Zajednice te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Zajednice te drugim pitanjima od značaja za Zajednicu.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Zajednica djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva.

Zajednica je neprofitna pravna osoba.

Zajednica djeluje na području grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije.

Sjedište Zajednice je u Kutini. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Naziv udruge je: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE KUTINA.

Skraćeni naziv udruge je: ZTK KUTINA.

Naziv udruge na engleskom jeziku je: ASSOCIATION OF TECHNICAL CULTURE KUTINA.

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: ATC KUTINA.

Članak 4.

Zajednica ima svoj znak. Znak ZTK Kutina istovjetan je znaku Hrvatske zajednice tehničke kulture (mrežna kocka s crvenim kvadratom u sredini) i koristi se u skladu s Odlukom o sadržaju, izgledu i uporabi znaka, logotipa i zastave Hrvatske zajednice tehničke kulture. Ispod znaka upisan je tekst Zajednica tehničke kulture Kutina.

Članak 5.

Zajednica ima pečat.

Pečat je okrugloga oblika, vanjskoga promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst Zajednica tehničke kulture Kutina – KUTINA, a u sredini kruga je znak (kocka).

Članak 6.

Zajednicu predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik.

U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik, a u slučaju spriječenosti tajnika, zamjenjuje ga osoba koju ovlasti tajnik.

Članak 7.

Zajednica je članica Hrvatske zajednice tehničke kulture i Županijske zajednice tehničke kulture.

Zajednica se može udružiti u zajednice udruga u zemlji čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom.

O udruživanju u druge zajednice, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

II. CILJEVI, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI ZAJEDNICE

Članak 8.

Ciljevi Zajednice jesu razvijanje i promicanje tehničke kulture, poticanje i promicanje STEAM područja

science/znanost, technology/tehnologija, engeneering/inženjerstvo, art/umjetnost i matematics/matematika (u nastavku: STEAM područje) u gradu Kutini, jačanje prepoznatljivosti i podizanje javne svijesti o značaju tehničke kulture i STEAM područja u društvu, omogućavanje i/ili unaprjeđenje cjeloživotnog učenja i obrazovanja svih dobnih skupina u području tehničke kulture i STEAM područja poglavito izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih, omogućavanje i/ili unaprjeđenje uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti tehničke kulture, i STEAM područja  

poglavito u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina, pridonošenje razvoju svojih članica te zastupanje njihovih prava i interesa, sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz tehničku kulturu i civilno društvo, pridonošenje prepoznatljivosti i vidljivosti postignuća tehničke kulture i STEAM područja u društvu.

Zajednica sukladno ciljevima djeluje na područjima tehničke kulture, STEAM područja, demokratske političke kulture (volonterstvo), obrazovanja (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, cijelo životno učenje i obrazovanje odraslih, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju).

Članak 9.

Ciljeve iz članka 8. ovoga Statuta Zajednica ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura i i STEAM područja kao dio opće kulture, čimbenik razvitka ličnosti i razvojni resurs, odnosno obnašanjem sljedećih zadaća:

– ostvarivanje politike promicanja tehničke kulture i STEAM područja,  

-unapređenje uvjeta slobodnoga udruživanja građana i zadovoljavanja njihovih potreba u tehničkoj kulturi  i STEAM području bavljenjem područjima tehničke kulture i STEAM području iz kreativnih i rekreativnih pobuda u slobodno vrijeme,

– predlaganje i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba tehničke kulture sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi,

– predlaganje kriterija i rokova za utvrđivanje programa javnih potreba tehničke kulture na području djelovanja i odnosa u financiranju tih programa,

– usklađivanje sveukupnih aktivnosti svojih članica u razvitku tehničke kulture i STEAM područja, 

– poticanje i podupiranje osnivanja novih udruga tehničke kulture kada prosudi da za to postoji potreba i da su se stekle zakonske pretpostavke,

– skrb o unapređenju stručnoga rada i osposobljavanje djelatnika u tehničkoj kulturi,

-izvođenje izvanškolskih i sudjelovanje u izvannastavnim programima tehničkoga, tehnološko informatičkoga, i STEAM područja odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i hendikepirane djece u svrhu korisnoga i zanimljivoga provođenja dokolice, stjecanja znanstvenoga pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja,

-popularizacija znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća, predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od što većega dijela pučanstva, a naročito mladeži i potiče ih za bavljenje tehničkim sadržajima i STEAM područjem.

– izvođenjem izvanškolskoga tehničkog i informatičkoga opismenjivanja građana, poglavito ciljanih programa tehničkoga obrazovanja i STEAM područja i osposobljavanja radno aktivnoga pučanstva u svrhu razvijanja radnih sposobnosti, stvaralačkog ponašanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije i učinkovitoga korištenja tehničko-tehnoloških dostignuća u procesu rada i svagdašnjemu životu, a time promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, te podizanju kakvoće života,

– organiziranje natjecanja, susreta, izložbi, ekskurzija i sličnih priredbi, te skrbi o sudjelovanju domaćim i međunarodnim manifestacijama,

– vlastita izdavačka djelatnost,

– nabavka opreme i održavanje objekata čiji je Zajednica vlasnik ili  Korisnik,

– suradnja s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,

– međugradska i županijska suradnjom u tehničkoj kulturi,

– skrb o zaštiti i unapređivanju životnoga i radnoga okoliša,

– ustroj aktivnosti i osposobljavanje članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine,

– organiziranje volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu,

– obavljanje drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Članak 10.

Zajednica može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih ciljeva, koji se ostvaruju kroz provedbu programa od interesa za opće dobro, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Zajednica može provoditi sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • obavljanje općih administrativnih poslova za udruge tehničke kulture (financijski, pravni, kadrovski i drugi poslovi);
 • organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja u tehničkoj kulturi i STEAM području,
 • (kotizacije – sufinanciranje radionica, škola, seminara i slično),
 • najam opreme,
 • izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području tehničke kulture, popularizacija tehničke kulture i STEAM područja  i slično,
 • usluge reklame – sponzorstvo.

Ako u ostvarivanju gospodarske djelatnosti Zajednica ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za provedbu i unaprjeđenje djelatnosti Zajednice u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Zajednica može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati pravnu osobu za provedbu gospodarskih djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

III. JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada Zajednice ostvaruje se:

 • pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih tijela o radu Zajednice i o značajnim događanjima,
 • objavom na internetskim stranicama Zajednice,
 • izdavanjem publikacija Zajednice,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • javnim priopćavanjem ili
 • na drugi prikladan način.

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANICA

1. Članstvo u Zajednici

Članak 12.

Udruživanje u Zajednicu i članstvo u Zajednici  su dragovoljni.

Članicama Zajednice mogu pod uvjetima propisanim ovim Statutom, postati samostalne i registrirane udruge tehničke kulture, kao i druge pravne osobe  koje ostvaruju programe tehničke kulture u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi.

U Zajednicu se može udružiti svaka udruga tehničke kulture s područja grada Kutine, koje su osnovane i ustrojene u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi.

Članom Zajednice se postaje upisom u Popis članova koji vodi tajnik.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Zajednici, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Zajednici.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Članstvo u Zajednici može biti redovno, podupiruće i počasno.

Redovni članovi Zajednice su udruge tehničke kulture (klubovi, društva, udruge) u koje se građani izravno dragovoljno udružuju kao pojedinci.

Redovni članovi Zajednice prihvatili su Statut i opće akte Zajednice.

Podupirućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Zajednice doprinosi ostvarivanju ciljeva Zajednice.

Na poziv tajnika, podupirući članovi sudjeluju u radu Zajednice, ali su bez prava glasa.

Zajednica ima pravo tražiti od podupirućih članova izvještaj o radu kako bi se mogao pratiti njihov rad i doprinos Zajednici.

Zajednica ima ovlasti pratiti pridržava li se podupirući član pravila ponašanja Zajednice.

Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja je bitno doprinijela ostvarenju ciljeva Zajednice.

Na poziv tajnika, počasni članovi sudjeluju u radu Zajednice, ali su bez prava glasa.

Mišljenje o prijemu u svaki oblik članstva, kao i o prestanku članstva daje Upravni odbor, a odluku donosi Skupština.

Članak 14.

U Zajednicu mogu biti udružene članice koje su osnovane, ustrojene i registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi te koje su uskladile svoj statut i akte sa Statutom i drugim aktima Zajednice.

2. Uvjeti za prijam u članstvo

Članak 15.

Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo utvrđuje Upravni odbor, a odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština.

Odluka Skupštine je konačna.

Udruga tehničke kulture i udruge iz područja tehnike koje se želi udružiti u Zajednicu i postati njezinim članom podastire:

– odluku ovlaštenoga tijela o udruživanju  u Zajednicu,

– presliku rješenja o registraciji,

– presliku Statuta ovjerenog od nadležnoga upravnog tijela za registraciju,

– vjerodajnice zastupnika i zamjenika zastupnika u Zajednicu,

3. Prava i obveze članica

Članak 16.

Članica Zajednice stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijama u članstvo Zajednice.

Zajednica članici izdaje pisani dokument odluke o prijemu u članstvo i upisuje je u Popis članova.

Članak 17.

Prava i obveze svih članica Zajednice su:

 • isticanje pripadnosti Zajednici,
 • skrb o razvitku i promicanju tehničke kulture  i STEAM područja na području grada Kutine,
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i ciljeva Zajednice, zajedničkih potreba i interesa, poticanju stvaralaštva i rješavanja drugih pitanja od zajedničkoga interesa,
 • zajedničko djelovanje na tehničkom i iz STEAM područja odgoju i obrazovanju mladih, te poticanju tehničkoga stvaralaštva mladeži,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Zajednice,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Zajednice, Etičkog kodeksa Hrvatske zajednice tehničke kulture i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u području tehničke kulture u kojemu djeluju,
 • odgovorno provođenje odluka i zaključaka tijela Zajednice i preuzetih obveza,
 • uporaba imovine i stručne pomoći Zajednice skladno s odlukama njezinih upravnih tijela,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • čuvanje, podizanje i zaštita ugleda i interesa Zajednice.

Članak 18.

Članice koje dobivaju sredstva preko Zajednice za financiranje svojih projekata i programa dužne su Zajednici dostaviti izvještaj o izvršenju projekata i programa i namjenskom trošenju tih sredstava, te javno istaknuti da je potpora za provedbu tih projekata i programa osigurana preko Zajednice iz sredstava za javne potrebe grada Kutine u tehničkoj kulturi, a Zajednica ima pravo vršiti kontrolu o utrošku tih sredstava.

4. Stegovna odgovornost članica

Članak 19.

Članica Zajednice podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Zajednice, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Zajednice, kada neopravdano ne ispuni svoje obveze u provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Zajednice te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Zajednice.

Članak 20.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na članicu Zajednice su:

 1. opomena,
 2. uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice (suspenzija),
 3. isključenje iz članstva Zajednice.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članici.

Članak 21.

Pisano upozorenje je akt skretanja pozornosti na nedostatke, koji se članici Zajednice upućuje ako ona:

 1. povrijedi ovaj Statut, ne ispunjava svoje obveze, ne ističe svoju pripadnost Zajednici i djeluje protivno odredbama općih akata Zajednice,
 2. djeluje protivno programu rada Zajednice,
 3. ne ispunjava svoje obveze u provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi,
 4. djeluje na način kojim bi mogla nanijeti štetu interesima i ugledu Zajednice,
 5. ne ostvaruje odluke Skupštine i zaključke tijela Zajednice,
 6. ne ispunjava svoje obveze prema vlastitim članovima i povrijedi njihova prava,
 7. ne ispuni financijske i druge obveze prema Zajednici.

U pisanom upozorenju članici se na nedvojben način skreće pozornost na nedostatke i predlažu mjere i aktivnosti te rokovi za njihovo otklanjanje, a može se zahtijevati pisano očitovanje predsjednika i tajnika ili Upravnog odbora članice Zajednice.

Akt upozorenja predsjedniku i tajniku ili Upravnom odboru članice upućuju i supotpisuju predsjednik i tajnik Zajednice, koji o tome istodobno izvještavaju Upravni odbor Zajednice.

Članak 22.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako članica Zajednice:

 1. ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovana,
 2. teže povrijedi ovaj Statut i odredbe općih akata Zajednice te ne ispunjava svoje obveze,
 3. djeluje protivno ciljevima i programu rada Zajednice,
 4. neosnovano ne ispuni svoje obveze u provedbi programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi,
 5. svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Zajednice,
 6. ne ostvaruje odluke Skupštine i zaključke tijela Zajednice i djeluje protivno njima,
 7. nakon upozorenja ne uskladi svoje akte i djelovanje s aktima Zajednice,
 8. ne ispunjava svoje obveze spram vlastitih članica i povrijedi njihova prava,
 9. ne ispunjava financijske i druge obveze prema Zajednici,

Opomenu izriče Upravni odbor.

Članak 23.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice stegovna je mjera koja se članici izriče ako članica nakon izricanja opomene i nadalje nastavi s aktivnošću zbog koje joj je opomena izrečena.

Uskratom prava na sudjelovanje u radu Zajednice, članici i njenim predstavnicima i članovima onemogućuje se:

 1. sudjelovanje predstavnika članice u radu Skupštine i tijelima Zajednice,
 2. sudjelovanje predstavnika i članova članice u programima i manifestacijama u zemlji koje priprema i provodi Zajednica.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice traje sve dok članica ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja stegovna mjera izrečena.

U vremenu trajanja stegovne mjere:

 • predstavnici članice mogu pribivati zasjedanju Skupštine i sjednicama tijela Zajednice kao promatrači bez prava sudjelovanja u raspravi i bez prava glasa odnosno odlučivanja,
 • predstavnici članice mogu sudjelovati u programima iz točke 2. stavka 2. ovog članka samo kao pojedinci, a ne mogu predstavljati članicu.

Stegovnu mjeru uskrate prava sudjelovanja u radu Zajednice izriče Upravni odbor, o čemu obavještava Skupštinu.

Članak 24.

Isključenje iz članstva Zajednice je najteža i krajnja stegovna mjera. Članica Zajednice može biti isključena iz članstva ako se steknu okolnosti zbog kojih ona postaje nedostojnom članstva u Zajednici, odnosno zbog:

1. neispunjavanja obveza prema Zajednici zbog koje je izvršen uskrata prava sudjelovanja u radu Zajednice,

2. trajnijeg djelovanja protivnog odredbama Statuta, drugih općih akata i programa Zajednice,

3. neispunjavanja svojih obveza prema vlastitim članicama i teške povrede njihovih prava,

4. odbijanja ispunjavanja financijskih i drugih obveza prema Zajednici.

Odluci o isključenju iz članstva prethodi opomena.

Postupak o stegovnoj mjeri isključenja iz članstva Zajednice provodi Upravni odbor, a odluku o isključenju iz članstva Zajednice donosi Skupština.

Članak 25.

Članstvo u Zajednici, pored isključenja u slučajevima predviđenim člankom 23. ovog Statuta, prestaje:

1. odlukom članice o razdruživanju i

2. brisanjem članice iz članstva.

Do prestanka članstva odlukom o razdruživanju dolazi na pisani zahtjev članice.

Brisanjem članstvo prestaje zbog prestanka rada članice temeljem:

 • pravomoćnog rješenja upravnog tijela nadležnog za registraciju o brisanju članice iz registra, odnosno o njezinu prestanku,
 • pravomoćne sudske presude kojom je članici izrečena zabrana djelovanja,
 • odluke Skupštine članice o prestanku djelovanja i postojanja članice i
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Članak 26.

Zajednica o prestanku članstva obavještava nadležno tijelo lokalne samouprave i drugu organizaciju u koju je članica učlanjena.

UNUTARNJE USTROJSTVO ZAJEDNICE

V. UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM I TIJELA ZAJEDNICE

 1. Zajedničke odredbe

Članak 27.

Članice sudjeluju u upravljaju Zajednicom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima Zajednice te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 28.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština,

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik

5. Dopredsjednik

6. Tajnik

Mandat tijela Zajednice traje četiri godine i počinje od dana konstituiranja tih tijela.

 1. Skupština

Članak 29.

Skupština je najviše upravno tijelo Zajednice.

Skupštinu tvore zastupnici redovnih članica Zajednice.

Svaka članica Zajednice bira dva (2) zastupnika i dva (2) zamjenika zastupnika u Skupštinu.

Zamjenik ima sva prava izabranog zastupnika, kada zastupnik nije u mogućnosti sudjelovati u zasjedanju Skupštine.

Jedna osoba ne može zastupati više članica u Skupštini.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Zajednici može biti imenovana poslovno sposobna osoba kojoj sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivana za kaznena djela.

Punovažni članovi Skupštine su i svi članovi postojećeg Upravnog i Nadzornog odbora.

Članak 30.

Zastupnike u Skupštini članice biraju kako je određeno njihovim aktima.

Zastupnici u Skupštini biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Zastupnik u Skupštini može biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, odnosno podnese ostavku, ako ga opozove članica Zajednice koja ga je izabrala, ako nastupe okolnosti zbog kojih ne može obavljati dužnost, ako izgubi pravo javnog istupanja ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

Mandat novog zastupnika traje do isteka tekućeg mandata Skupštine.

Odredbe prethodnih stavaka odnose se i na zamjenika zastupnika članice.

Članak 31.

Skupština Zajednice:

a) donosi:

 • Statut Zajednice i njegove izmjene i dopune,
 • Poslovnik Skupštine,
 • Odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine,
 • odluku o prijemu u članstvo Zajednice i isključenju iz članstva Zajednice,
 • program rada Zajednice i djelovanja tijela Skupštine Zajednice,
 • Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Zajednice na prijedlog Upravnog odbora, a u nemogućnosti saziva Skupštine, odluku donosi Upravni odbor,
 • odluku o prenošenju ovlasti Upravnom odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog redovnog sljedećeg zasjedanja Skupštine,
 • druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom;

b) usvaja:

 • plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

c) odlučuje o:

 • udruživanju Zajednice u druge zajednice udruga i organizacije,
 • stegovnoj mjeri isključenja iz članstva,
 • prestanku postojanja i rada Zajednice;

d) bira i odrješuje:

 • predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • Upravni i Nadzorni odbor,
 • Likvidatora,
 • Osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice,

g) proglašava:

 • počasnog predsjednika Zajednice,
 • počasne članove Zajednice i
 • podupiruće članove Zajednice.

Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koja ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljena u nadležnost Upravnog odbora ili drugog tijela i koja joj povjere članice Zajednice.

Članak 32.

Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četvrte godine.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini.

Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Upravnog odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Zajednicu.

Izvanredno zasjedanje može se sazvati kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovnih članica Zajednice ili nadležno upravno tijelo. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ako predsjednik ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

Članak 33.

U slučaju isteka mandata tijelima Zajednice, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili deset članova Zajednice, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Zajednice.

Članak 34.

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članica Zajednice ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

Članak 35.

Redovnom Skupštinom predsjedava predsjednik odnosno dopredsjednik, a u njihovoj odsutnosti Skupština na početku zasjedanja  javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati.

Zasjedanje Izborne Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna natpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola članova Skupštine, redovna Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina članova Skupštine. U ovom slučaju Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja koji se trajno čuva u pismohrani Zajednice.

Članak 36.

Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Zajednicu ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Skupštine o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

Članak 37.

Kandidate za predsjednika, dopredsjednika i Upravni odbor u pripremi izbornog zasjedanja može istaknuti najmanje pet (5) članova Skupštine, koji su obvezni u pisanom ili elektroničkom obliku podnijeti pisano obrazloženje s osnovnim osobnim podacima za kandidate i životopisom kandidata. Prijedlog tajniku Zajednice treba dostaviti u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije osam (8) dana prije izbornog zasjedanja Skupštine.

Članak 38.

Mandat zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini traje četiri (4) godine i čije vjerodajnice je Zajednica dužna čuvati cijelo vrijeme trajanja mandata. U slučaju prijevremenog odrješenja dužnosti zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini, novoizabrani zastupnik ili zamjenik zastupnika u Skupštini dužni su na prvu sljedeću Skupštinu donijeti uredne vjerodajnice koje potvrđuju njihov izbor u članici čiji je zastupnik ili zamjenik zastupnika predstavnik.

Članak 39.

Za potrebe održavanja izborne sjednice Skupštine, zastupnici ili zamjenici zastupnika u Skupštini obvezni su najmanje osam (8) dana prije izbornog zasjedanja dostaviti tajniku Zajednice vjerodajnice te zapisnik sa sjednice Skupštine na kojoj je zastupnik ili zamjenik zastupnika izabran.

Članak 40.

Prava i obveze članova Skupštine, priprema i način sazivanja zasjedanja, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Skupštine pobliže se uređuju Poslovnikom Skupštine.

 1. Upravni odbor

Članak 41.

Upravni odbor ima 11 članova, koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik članovi su Upravnog odbora po položaju. Preostale članove Upravnog odbora bira Skupština vodeći računa o odgovarajućoj zastupljenosti udruga tehničke kulture redovitih članica Zajednice u njegovom sastavu.

Jedna osoba ne može predstavljati više članica u Upravnom odboru.

Članak 42.

Upravni odbor:

a) utvrđuje prijedlog:

 • dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine, Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,
 • programa rada Zajednice i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,
 • raspodjele sredstava za provedbu programa javnih potreba grada Kutine u tehničkoj kulturi,
 • financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog izvještaja,
 • počasnog predsjednika, redovnih, podupirućih i počasnih članova Zajednice;

b) donosi:

 • Poslovnik Upravnog odbora,
 • po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do prvog redovnog zasjedanja Skupštine,
 • prijedlog Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zajednice,
 • Odluku o adresi sjedišta Zajednice,
 • odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,
 • Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka Zajednice, odnosno u slučaju nemogućnosti saziva Skupštine,
 • ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine;

c) odlučuje o:

 • dodjeli javnih priznanja i nagrada Zajednice;

d) osigurava:

 • pripremu materijala za Skupštinu;

e) bira i odrješuje:

 • na prijedlog tajnika i predsjednika Zajednice, članove stručnih radnih tijela Zajednice čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,
 • na prijedlog tajnika i predsjednika Zajednice, predstavnike Zajednice u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Zajednica članicom i u drugim savjetodavnim tijelima,
 • potpisnike i supotpisnike na financijska i druga dokumenta (ulazni računi, putni računi, virmanska plaćanja, dopisivanje prema gradu, sponzorima, HZTK);

f) obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom.

Članak 43.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Upravni odbor zasjeda prema potrebi, najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan član.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka sjednice prisutno manje od polovine članova, sjednica nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina članova.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

Pisane suglasnosti članova Upravnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i tajnik.

Zaključci sjednica šalju se svim članovima Upravnog odbora.

Upravni odbor može svoje djelovanje pobliže urediti Poslovnikom.

Članak 44.

Sjednice Upravnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Zajednicu ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Upravnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na tradicionalni način.

Članak 45.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik ili tajnik. Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik.

Predsjednik dužan je sjednicu Upravnog odbora sazvati i kada to zatraži:

 • jedna trećina članova Upravnog odbora Zajednice,
 • tajnik Zajednice,
 • nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Upravni odbor ili Skupština Hrvatske zajednice tehničke kulture.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Upravnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi dopredsjednik ili tajnik Zajednice.

Članak 46.

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Upravnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Upravnom odboru.

Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Skupština može opozvati predsjednika, dopredsjednika i članove Upravnog odbora i prije isteka mandata ako:

 • su prekršili zakon;
 • postupaju suprotno odlukama Skupštine;
 • ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;
 • izgube poslovnu sposobnost;
 • podnesu ostavku.

Prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik, dopredsjednik, tajnik ili najmanje trećina  članova Skupštine.

Članu Upravnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Zajednice prestaje i dužnost člana Upravnog odbora.

Ako broj članova Upravnog odbora padne ispod najmanjeg određenog broja članova odnosno ispod devet (9) članova, umjesto člana Upravnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Upravnog odbora. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Upravnog odbora.

 1. Nadzorni odbor

Članak 47.

Nadzor rada, odnosno poslovanja Zajednice radi Nadzorni odbor.

Članak 48.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora su i članovi Skupštine.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, tajnik, predsjednik ili dopredsjednik.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Upravnog odbora.

Članak 49.

Nadzorni odbor:

 • prati i nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Zajednice,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza,
 • nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Članak 50.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava tajnika, predsjednika, Upravni odbor i tijelo čiji je rad nadziran.

Tijelo kojemu je izvještaj upućen dužno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i u okviru svojih ovlasti poduzeti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera.

O svom djelovanju i rezultatima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput u godini.

Tijela Zajednice i stručna služba dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

 1. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik
 1. Zajedničke odredbe

Članak 51.

Zajednica ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika.

Članak 52.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Zajednice.

 1. Predsjednik i dopredsjednik

Članak 53.

Predsjednik i dopredsjednik dragovoljna je dužnost na koju može biti izabran zastupnik članica u Skupštini.

Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 54.

Kandidati za predsjednika i dopredsjednika ističu se sukladno odredbama članka 37. i 54. ovog Statuta.

Kandidati za predsjednika i dopredsjednika Zajednice trebaju prilikom isticanja kandidature pripremiti životopis.

Za predsjednika i dopredsjednika može biti birana osoba koju predloži Upravni odbor dotadašnjeg saziva Skupštine ili najmanje pet (5) članova Skupštine, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovine ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

Ako je za predsjednika i dopredsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova, na izbornu se listu stavlja novi kandidat ili kandidati.

Članak 55.

Ako je za predsjednika i dopredsjednika istaknuto više kandidata od kojih u prvom krugu glasovanja ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ako u drugom krugu glasovanja ni jedan od dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova iz stavka 2. ovog članka, prelazi se na treći, završni krug glasovanja u kojem je za predsjednika izabran kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih članova Skupštine.

Predsjednika i dopredsjednika Zajednice Skupština bira se javnim glasanjem osim u slučaju kada se odluči da se glasuje tajno.

Članak 56.

Predsjednik i dopredsjednik  odgovorni su za svoj rad Skupštini.

Predsjedniku i dopredsjedniku može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Upravnog odbora.

Članak 57.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Zajednicu,
 • odgovara za zakonitost rada Zajednice,
 • odgovoran je za podnošenje financijskog izvješća Skupštini,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu koje vodi Registar udruga,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
 • potpisuje akte koje donose Skupština i Upravni odbor,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora,
 • surađuje s nadležnim javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture na području  grada Kutine,
 • ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture i drugima,
 • izvještava o svom radu Upravni odbor i Skupštinu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Upravnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik je odgovoran da rad Zajednice bude u skladu s ovim Statutom, zakonom, ciljevima i programom javnih potreba  grada Kutine u tehničkoj kulturi.

Članak 58.

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima dopredsjednik ili tajnik.

 1. Tajnik

Članak 59.

Tajnik dužnost obavlja dragovoljno ili profesionalno.

Po svom je položaju član Upravnog odbora Zajednice.

Tajnika bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine.

Članak 60.

Uvjeti za izbor tajnika utvrđuje Upravni odbor.

Tajnik mora ispunjava sljedeće osnovne uvjete:

 1. pet godina radnog iskustva u tehničkoj kulturi ili na rukovodećim poslovima,
 2. poznavanje  rada na računalu,
 3. posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečen ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje,
 4. nije osuđivan za kaznena djela.

Članak 61.

Tajnik:

 • predstavlja i zastupa Zajednicu,
 • planira cjelokupnu djelatnost Zajednice u skladu sa Statutom Zajednice, Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim relevantnim propisima,
 • usklađuje i prati rad članica u ostvarivanju program javnih potreba grada Kutine u tehničkoj kulturi,
 • neposredno vodi suradnju i usklađuje aktivnosti članica,
 • skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Zajednice,
 • odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada, financijskog plana i svih izvještaja Zajednice,
 • vodi posebnu skrb o imovini Zajednice i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Zajednice na temelju usvojenog financijskog plana,
 • odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana Zajednice,
 • poduzima mjere za ostvarenje plana i programa,
 • usklađuje rad radnih tijela Zajednice, Skupštine i Upravnog odbora,
 • surađuje s javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture na području grada Kutine,
 • ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture, uključujući s jedinicama lokalne samouprave i drugima,
 • prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost tehničke kulture te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije,
 • skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Zajednice,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Zajednice, zakonom te općim aktima Skupštine i Upravnog odbora,
 • vodi blagajničko poslovanje Zajednice,
 • vodi Popis članova i zastupnika članova.

Članak 62.

Kada tajnik utvrdi da se planira donijeti ili je donesen akt ili odluka u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima ili je odluka štetna za Zajednicu, upozorit će tijelo Zajednice koje takav akt donosi.

Ako tijelo i nakon upozorenja ostane pri svom aktu, tajnik je dužan o tome izvijestiti Upravni odbor Zajednice i nadležna tijela.

Članak 63.

Tajnik za svoj rad i djelovanje odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

O svom radu i radu Zajednice u cjelini tajnik izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u godini.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje osoba predviđena aktom o podjeli poslova i zadataka u Zajednici ili osoba koju odredi tajnik, u dogovoru s predsjednikom Zajednice.

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 64.

Obavljanje knjigovodstvenih i njima sličnih poslova, Upravni odbor će povjeriti stručnoj osobi s kojom će sačiniti Ugovor u kojemu će utvrditi obostrane uvjete obavljanja zakonom predviđenih knjigovodstvenih poslova u Zajednici.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu u ime Zajednice ugovaraju predsjednik ili tajnik u skladu s financijskim planom.

IX. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 65.

Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Zajednice može dati trećina redovnih članica Zajednice, odnosno trećina redovnih članova Skupštine Zajednice i predsjednik Zajednice.

Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno poticaju iz stavka 1. ovog članka obvezno se pristupa kada izradu potakne odnosno podupre:

 • najmanje petina članica Zajednice,
 • najmanje trećina članova Skupštine ili
 • Upravni odbor.

Članak 66.

Izradu nacrta Statuta i drugog općeg akta koje donosi Skupština ustrojava i za nju je odgovoran Upravni odbor.

Nacrt Statuta, nacrt izmjena i dopuna Statuta i druge opće akte utvrđuje Upravni odbor i obvezno upućuje članovima Skupštine i članicama Zajednice radi pribavljanja mišljenja i primjedaba najkasnije četrnaest (14) dana prije konačnog donošenja, s time da u roku od osam (8) dana po prijemu nacrta obavijeste Upravni odbor Zajednice o primjedbama.

Temeljem dospjelih primjedbi, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog drugog općeg akta.

U slučaju obveznog usklađivanja Statuta sa zakonom, nacrt Statuta ili nacrt izmjena i dopuna Statuta obvezno se upućuje članovima Skupštine i članicama Zajednice najkasnije četrnaest (14) dana prije konačnog usvajanja, a oni svoje primjedbe i mišljenja dostavljaju najkasnije osam radnih dana prije zakazanog zasjedanja Skupštine na kojem se Statut donosi.

Članak 67.

Statut i druge opće akte donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 68.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština, a tekstove tumačenja priprema Upravni odbor.

Pravo tumačenja drugih općih akata ima Upravni odbor.

Članak 69.

Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave, te se objavljuju na internetskoj stranci Zajednice ili na drugi prikladan način.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 70.

Pojedincima, udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama koji su pružili znakovit, izniman i trajan prinos postizanju ciljeva i ostvarivanju zadaća te, razvitku djelatnosti Zajednice, Zajednica za zasluge i dostignuća dodjeljuje nagrade i priznanja.

Skupština Zajedenice Pravilnikom o nagradama, priznanjima i počasnim zvanjima utvrđuje vrste priznanja i nagrada, kriterije (mjerila) nagrađivanja, način predlaganja, oblik nagrađivanja i način dodjeljivanja nagrada i priznanja.

XI. IMOVINA ZAJEDNICE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 71.

Za provođenje svojih programa Zajednica osigurava sredstva iz imovine Zajednice.

Imovinu Zajednice čine:

 • Novčana sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, ostalih proračuna, fondova i transfera te iz drugih dopuštenih izvora,
 • dobrovoljni prilozi, darovi i donacije,
 • nekretnine i pokretne stvari,
 • novčana sredstva koja je Zajednica stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaraju ciljevi,
 • novčana sredstva koja je Zajednica stekla obavljanjem gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 10. Statuta,
 • druga imovinska prava.

Zajednica može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 72.

Prihodi i rashodi Zajednice utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština.

Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Zajednice.

Zajednica vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Upravnog odbora i tajnika.

Sredstva za provedbu programa javnih potreba grada Kutine u tehničkoj kulturi strogo su namjenska.

Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik.

Članak 73.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 74.

Za svoje obveze Zajednica odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Zajednica može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 75.

Zajednica može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom ili odlukom Skupštine o prestanku Zajednice.

U slučaju prestanka Zajednice temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Zajednice tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članica Skupštine.

Prestankom postojanja Zajednice imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Zajednica nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Zajednice.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 76.

Likvidatora bira i razrješava Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Zajednice, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Zajednice.

Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice do okončanja postupka likvidacije i brisanja Zajednice iz Registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstva Zajednice u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

XIV. STATUSNE PROMJENE

Članak 77.

O statusnim promjenama Zajednice odlučuje Skupština tročetvrtinskom većinom glasova redovnih članica Zajednice.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Udrugom čiji financijski izvještaji iskazuju negativan rezultat.

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR ZAJEDNICE

Članak 78.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Zajednici i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Zajednice, članice se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Zajednice dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Zajednice.

U Kutini, 07.03.2023. godine

                                                                   Predsjednik:

                      Zvonimir Lernatić